Sự khác nhau giữa VPS và Cloud Server

Cùng Cloud Viet tìm hiểu sự khác nhau giữa VPS và Cloud Server. VPS (Virtual Private Server): là máy chủ ảo (thuê VPS) hoạt động dưới dạng chia sẻ tài nguyên từ một máy chủ vật lý. Máy chủ ảo được hình thành thông qua phương pháp phân vùng một máy chủ vật lý thành nhiều […]