Cách cài đặt PHP 5.5 và MySql 5.5 trên hệ điều hành centos

1.Cài đặt PHP 5.5 Trên Centos 6.x: rpm -Uvh https://cloudviet.com.vn/setupweb/PHP5.5/epel-release-latest-6.noarch.rpm rpm -Uvh https://cloudviet.com.vn/setupweb/PHP5.5/latest.rpm Bây giờ bạn có thể cài đặt PHP 5,5 của mod_php SAPI (cùng với một bộ nhớ cache opcode) bằng cách: yum install php55w php55w-opcache Bạn cũng có thể cài đặt php-fpm SAPI 5.5 của PHP (cùng với bộ nhớ cache opcode bằng […]