DirectAdmin: Cài đặt chứng chỉ số SSL

Hướng dẫn cài đặt chứng chỉ số dành cho DirectAdmin Để cài đặt SSL trên DirectAdmin, bạn sẽ cần các tập tin sau tenmien.key Nếu bạn tạo CSR trên DirectAdmin, Private key đã có sẵn, Nếu bạn tạo CSR trực tuyến, bạn có thể tìm thấy trong email có tiêu đề là: CSR và Private Key […]