Cài đặt ownCloud trên CentOS 8

Hướng dẫn này giải thích cách cài đặt và cấu hình ownCloud với Apache trên CentOS 8. Điều kiện: – Đăng nhập với tư cách root hoặc người dùng có quyền truy cập sudo. – Bạn đã cài đặt MariaDB , Apache và PHP 7.2 hoặc 7.3 trên hệ thống của mình. Tạo cơ sở […]

Redis là gì? Ưu điểm và ứng dụng của nó

Redis là gì? Redis là gì? – Redis (REmote DIctionary Server) là một mã nguồn mở được dùng để lưu trữ dữ liệu có cấu trúc, có thể sử dụng như một database, bộ nhớ cache hay một message broker. Xem thêm: Cách cài đặt và cấu hình Redis trên CentOS 7 Các ứng dụng […]

Cách cài đặt và cấu hình Redis trên CentOS 7

Hướng dẫn này bao gồm cài đặt và cấu hình Redis trên CentOS 7. Hệ điều hành Centos 8 bạn cũng có thể áp dụng cách này. Cài đặt Redis trên CentOS 7 Xem thêm: Redis là gì? Ưu điểm và ứng dụng của nó Redis là gì? Để cài đặt, hãy chạy các lệnh […]