Trong bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn theo Khởi động nhanh để cài đặt LEMP Stack trên máy chủ Ubuntu 18.04 của mình.

Cài đặt LEMP Stack trên Ubuntu 18.04:

Bước 1. Cài đặt Nginx

Cài đặt Nginx bằng các lệnh sau:
# sudo apt update
# sudo apt install nginx

Bước 2. Cài đặt MySQL

Bước tiếp theo là cài đặt các gói MySQL. Để làm như vậy, hãy nhập:
# sudo apt install mysql-server
Sau khi cài đặt xong, hãy phát hành lệnh mysql_secure_installation để cải thiện tính bảo mật của cài đặt MySQL:
# sudo mysql_secure_installation
Bạn sẽ được yêu cầu đặt mật khẩu gốc, hãy xóa người dùng ẩn danh, hạn chế quyền truy cập của người dùng root vào máy cục bộ và xóa cơ sở dữ liệu thử nghiệm. Bạn nên trả lời “Y” (có) cho tất cả các câu hỏi.

Bước 3. Cài đặt PHP

Để cài đặt PHP FPM và một số loại mô-đun PHP phổ biến nhất:
# sudo apt install php-fpm php-opcache php-cli php-gd php-curl php-mysql

Bước 4. Định cấu hình Nginx để xử lý các trang PHP

Bây giờ chúng ta đã cài đặt tất cả các thành phần LEMP, chúng ta có thể chỉnh sửa tệp cấu hình máy chủ ảo Nginx và thêm các dòng sau để Nginx có thể xử lý các tệp PHP:
server {
 # other code
 location ~ \.php$ {
  include snippets/fastcgi-php.conf;
  fastcgi_pass unix:/run/php/php7.2-fpm.sock;
 }
  }
Khởi động lại dịch vụ Nginx để các thay đổi có hiệu lực:
sudo systemctl restart nginx

Tóm lại:

Sau bài viết này để cài đặt LEMP Stack trên Ubuntu 18.04 bạn chỉ cần làm những bước cơ bản sau:
# sudo apt update
# sudo apt install nginx
# sudo apt install mysql-server
# sudo mysql_secure_installation
# sudo apt install php-fpm php-opcache php-cli php-gd php-curl php-mysql
# sudo systemctl restart nginx

Theo nguồn: linuxize.com

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *