Khi Khách hàng lựa chọ gói mail phù hợp với nhu cầu công ty  và đăng ký dịch vụ thuê email hosting tại Cloud Viet. Lúc này, hệ thống đăng ký tự động của Cloud Viet sẽ gửi cho Quý khách hàng tài khoản quản trị email và đường link để trỏ vào domain. Lưu ý: thông tin tài khoản chỉ được gửi vào đúng email người quản trị đã đăng ký với Cloud Viet. Nội dung thông tin tài khoản: 1- Tài khoản quản lý mail hosting: http://hosting.Cloud Viet.com.vn , user name, password. Quý khách vào tài khoản này để tạo ra các email account, password cho từng tải khoản người dùng. tai-khoan-mail-hosting 2- IP máy chủ: 103.1.xxx.xxx Quý khác lấy IP này và trỏ vào bản ghi quản trị domain: tai-khoan-tro-ten-mien 3- link để trỏ bản ghi mail hosting: Cname: hl-mailxx.Cloud Viet.com.vn MX: mx.Cloud Viet.com.vn cach-tro-mail-hosting và cuối cùng: khách hàng có thể đăng nhập để sử dụng tài khoản mail vừa tạo bên trên: http://mail.tendomain.com

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *