Giới thiệu:

Java là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất và JVM ( máy ảo của Java ) là môi trường thời gian chạy để chạy các ứng dụng Java. Hai nền tảng này được yêu cầu cho phần mềm phổ biến bao gồm Tomcat , Jetty , Cassandra , Glassfish và Jenkins .

Cài đặt:

Đầu tiên chúng ta cập nhật lại hệ thống dùng lệnh:

sudo apt update

Kiểm tra xem đã có Java chưa:

java -version

Như các bạn đã thấy hệ thống của chúng ta chưa cài đặt Java.

Chạy lệnh sau để cài đặt OpenJDK 11 :

sudo apt install default-jre

Bấm “y” để tiếp tục quá trình cài đặt

Sau khi quá trình cài đặt xong , các bạn kiểm tra lại :

java -version

Như vậy đã cài đặt Java 11 trên hệ thống

Tiếp theo chúng ta cài đặt JDK:

sudo apt install default-jdk

Bấm “y” để tiếp tục quá trình cài đặt

Kiểm tra phiên bản JDK bạn đã cài:

javac -version

Đặt biến môi trường JAVA_HOME trong ubuntu:

Kiểm tra thư mục chứa Java của bạn:

readlink -f / usr / bin / java

Sau, đó mở file /etc/environment:

sudo nano /etc/environment

Và dán đoạn mã sau vào:

JAVA_HOME="/usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64"

Lưu và tải laaij tệp để áp dụng các thay đổi:

 source /etc/environment

Xác nhận biến môi trường đã được cài đặt:

echo $JAVA_HOME

Phần kết:

Trong hướng dẫn này, bạn đã học cách cài đặt Java Runtime Environment ( JRE ) và Java Developer Kit ( JDK ) trên Ubuntu 20.04

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *