MongoDB là gì ?

MongoDB, còn gọi là Mongo, là một opensource database được sử dụng trong nhiều ứng dụng web hiện đại. Nó được gọi là database NoSQL vì nó không dựa trên cấu trúc database quan hệ dựa trên bảng truyền thống. Thay vào đó, nó sử dụng các tài liệu giống JSON với các schemas động, nghĩa là , không giống như database quan hệ, MongoDB không yêu cầu một schemas được định nghĩa trước khi bạn thêm dữ liệu vào database . Bạn có thể thay đổi schemas bất kỳ lúc nào và thường xuyên khi cần thiết mà không cần phải cài đặt một database mới với một schemas được cập nhật.

Hướng dẫn cài đặt:

Cài đặt kho lưu trữ qua HTTPS:
# sudo apt install dirmngr gnupg apt-transport-https ca-certificates software-properties-common
Cài đặt Mongodb trên ubuntu20.04 Nhập khóa GPG và thêm kho lưu trữ cho MongoDB:
# wget -qO - https://www.mongodb.org/static/pgp/server-4.4.asc | sudo apt-key add -
Cài đặt Mongodb trên ubuntu20.04
# sudo add-apt-repository 'deb [arch=amd64] https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu focal/mongodb-org/4.4 multiverse'
Cài đặt Mongodb trên ubuntu20.04 Cài đặt Mongodb-org:
# sudo apt install mongodb-org
Cài đặt Mongodb trên ubuntu20.04 Nhấn ‘y‘ để tiếp tục Cài đặt Mongodb trên ubuntu20.04 Khởi động MongoDB:
# sudo systemctl enable --now mongod
Cài đặt Mongodb trên ubuntu20.04 Kiểm tra xem MongoDB cài đặt thành công hay chưa:
# mongo --eval 'db.runCommand({ connectionStatus: 1 })'
Cài đặt Mongodb trên ubuntu20.04

Cấu hình MongoDB:

File cấu hình MongoDB được đặt tên mongod.conf và nằm trong /etc thư mục Chỉnh sửa File mongod.conf:
security:
authorization: enableb
# sudo nano /etc/mongod.conf
Cài đặt Mongodb trên ubuntu20.04 Khởi động lại dịch vụ của MongoDB:
# sudo systemctl restart mongod

Tạo người dùng MongoDB:

Truy cập vào MongoDB
# mogo
Cài đặt Mongodb trên ubuntu20.04 Kết nối với admin cơ sơ dữ liệu:
# use admin
Tạo người dùng  :
db.createUser(
{
user: "mongoAdmin",
pwd: "changeMe",
roles: [ { role: "userAdminAnyDatabase", db: "admin" } ]
}
)
Sau khi hoàn tất, hãy thoát khỏi trình bao mongo bằng:
# quit
Truy cập bằng user Admin mới vừa tạo:
# mongo -u mongoAdmin -p --authenticationDatabase admin
# use admin
Hiện thị thông tin người dùng vừa tạo:
# show users

Kết luận:

Chúng tôi đã hướng dẫn các bạn  cài mongodb trên ubuntu. Bây giơ các bạn có thể sử dụng để tạo cơ sơ dữ liệu của mình

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *