Node.js là gì ? 

Node.js được xây dựng dựa trên JavaScript runtime. Nên tảng runtime bao gồm mọi thứ bạn cần để hoàn thành một chương trình viết bằng JavaScript.

NodeJS là một nền tảng được xây dựng trên “V8 Javascript engine” được viết bằng c++ và Javascript.

Node.js ra đời khi các developer đời đầu của JavaScript mở rộng nó từ một thứ bạn chỉ chạy được trên trình duyệt thành một thứ bạn có thể chạy trên máy của mình dưới dạng ứng dụng độc lập.

Hướng dẫn cài đặt :

Cài đặt Node.js và npm từ kho lưu trữ của Ubuntu:

Cập nhật lại hệ thống:

# sudo apt update

cài đặt node.js và npm trên ubuntu 20.04

Cài đặt Node.js và npm bằng lệnh sau:

# sudo apt install nodejs npm

cài đặt node.js và npm trên ubuntu 20.04

Bấm ‘Y’ để tiếp tục:

cài đặt node.js và npm trên ubuntu 20.04

Kiểm tra phiên bản của node.js và npm:

# nodejs --version

cài đặt node.js và npm trên ubuntu 20.04

# npm --version

cài đặt node.js và npm trên ubuntu 20.04

Cài đặt Node.js và npm từ NodeSource:

Đầu tiên chúng ta chạy lại lệnh sau:

# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -

cài đặt node.js và npm trên ubuntu 20.04

Cài đặt node.js và npm bằng lệnh sau:

# sudo apt install nodejs

ài đặt node.js và npm trên ubuntu 20.04

Nhấn ‘Y’ để tiếp tục

cài đặt node.js và npm trên ubuntu 20.04

Sau khi cài đặt xong chúng ta kiểm tra phiên bản của Node.js và npm:

# node --version

cài đặt node.js và npm trên ubuntu 20.04

# npm --version

cài đặt node.js và npm trên ubuntu 20.04

Cài đặt Node.js và npm bằng NVM:

NVM (Node Version Manager) là một tập lệnh bash cho phép bạn quản lý nhiều phiên bản Node.js trên cơ sở mỗi người dùng.

Đầu tiên ta cần phải tải về NVM:

# wget -qO- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.35.3/install.sh | bash

cài đặt node.js và npm trên ubuntu 20.04

Sau khi tải về NVM cấu hình NVM bằng lệnh:

# export NVM_DIR="$HOME/.nvm"
# [ -s "$NVM_DIR/nvm.sh" ] && \. "$NVM_DIR/nvm.sh" # This loads nvm

cài đặt node.js và npm trên ubuntu 20.04

Sau khi cấu hình xong kiểm tra phiên bản của NVM:

# nvm --version

cài đặt node.js và npm trên ubuntu 20.04

Để xem danh sách tất cả các phiên bản Node.js dùng lệnh sau:

# nvm list-remote

cài đặt node.js và npm trên ubuntu 20.04

Cài đặt Node.js bản mới nhất:

# nvm install node

cài đặt node.js và npm trên ubuntu 20.04

Sau khi cài đặt xong chúng ta kiểm tra phiên bản :

# node --version

cài đặt node.js và npm trên ubuntu 20.04

# npm --version

cài đặt node.js và npm trên ubuntu 20.04

Kết luận:

Chúng tôi đã hướng dẫn các bạn 3 cách để cài Node.js và npm trên Ubuntu 20.04. Chúc các bạn thành công !

Nguồn: linuxize

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *