PHP viết tắt PHP Hypertext Preprocessor, là một ngôn ngữ máy chủ linux phổ biến được sử dụng trong web để tạo các trang web mạnh mẽ và năng động. Trong bài này, chúng tôi hướng dẫn cách cài đặt PHP 7.4 trên CentOS 8.

Bước 1: Thêm EPEL và Remi Repositories

Để bắt đầu, bạn cần thêm repository EPEL & Remi để có thể cài đặt PHP 7.4trên CentOS 8 Linux. Để cài đặt và kích hoạt repository EPEL trên CentOS 8 , hãy thực hiện lệnh dnf sau.
#dnf install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-8.noarch.rpm
Để xác nhận sự hiện diện của repository EPEL , hãy chạy lệnh rpm sau .
# rpm -qa | grep epel
Tiếp theo, chạy lệnh bên dưới để thêm kho repository Remi .
# dnf install https://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-8.rpm
Một lần nữa, để xác minh sự tồn tại của kho repository Remi , hãy chạy lệnh.
# rpm -qa | grep remi

Bước 2: Cài đặt PHP 7.4 trên CentOS 8

Sau khi bổ sung thành công kho EPEL và Remi , hãy thực hiện lệnh bên dưới để nhận danh sách các module PHP có sẵn.
# dnf module list php
Từ kết quả ở trên, remi-7.4 là PHP mới nhất, do đó chúng tôi sẽ kích hoạt module như được hiển thị bên dưới.
# dnf module enable php:remi-7.4
Khi module remi-7.4 PHP đã được kích hoạt, bạn có thể tiếp tục và cài đặt PHP bằng lệnh bên dưới. Điều này cũng sẽ cài đặt một loạt các gói khác như Apache và Nginx .
# dnf install php php-cli php-common
Trong quá trình lệnh cài đặt chạy, bạn nhấn “y”. Nếu tiện hơn bạn sử dụng lệnh y trong câu lệnh cài đặt:
# dnf install php php-cli php-common -y
Để kiểm tra phiên bản PHP đã cài đặt, hãy chạy lệnh.
# php -v
Từ kết quả đầu ra, chúng ta có thể thấy rõ ràng rằng chúng ta đã cài đặt phiên bản PHP 7.4 ! Bây giờ bạn có thể tiến hành kiểm tra và triển khai các ứng dụng của mình bằng PHP 7.4 trên centos 8. Chúng tôi hy vọng bạn thấy hướng dẫn này hữu ích. Nguồn tecmint

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *