Để đủ điều kiện một website chạy bằng ngôn ngữ mã nguồn mở php hoạt động được ngoài hạ tầng máy chủ (cloud server) thì cần có ít nhất các services sau: Php, apache (nginx), mysql (maria db). Sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt các service trên một cách đơn giản nhất:

1. Cài đặt php 7.4 và apache 2 trên Ubuntu 18.04 và 20.04

# sudo apt-get update
Tiếp theo, cài đặt software-properties-common, bổ sung quản lý cho các nguồn phần mềm bổ sung:
# sudo apt -y install software-properties-common
Tiếp theo, cài đặt kho lưu trữ ppa:ondrej/php, kho lưu trữ này sẽ cung cấp cho bạn tất cả các phiên bản PHP của bạn:
# sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php
Bắt đầu cài đặt php 7.4:
# sudo apt -y install php7.4
Kiểm version:
# php -v
PHP 7.4.21 (cli) (built: Jul 1 2021 16:09:41) ( NTS )
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v3.4.0, Copyright (c) Zend Technologies
with Zend OPcache v7.4.21, Copyright (c), by Zend Technologies
Cài đặt các module cần thiết theo php 7.4
# sudo apt-get install -y php7.4-cli php7.4-json php7.4-common php7.4-mysql php7.4-zip php7.4-gd php7.4-mbstring php7.4-curl php7.4-xml php7.4-bcmath

2. Cài đặt maria db trên Ubuntu 18.04 và Ubuntu 20.04

2.1 Cài đặt maria db

# sudo apt-get update
# sudo apt-get install software-properties-common
# sudo apt-key adv --recv-keys --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 0xF1656F24C74CD1D8
# sudo add-apt-repository 'deb [arch=amd64,arm64,ppc64el] http://sfo1.mirrors.digitalocean.com/mariadb/repo/10.4/ubuntu bionic main'
# sudo apt-get update
sudo systemctl stop mariadb.service
sudo systemctl start mariadb.service
sudo systemctl enable mariadb.service
# sudo mysql_secure_installation
Làm theo tuần tự các bước như sau:
 • Enter current password for root (enter for none):  Enter
 • Set root password? [Y/n]: Y
 • New password: Enter password
 • Re-enter new password: Repeat password
 • Remove anonymous users? [Y/n]: Y
 • Disallow root login remotely? [Y/n]: Y
 • Remove test database and access to it? [Y/n]:  Y
 • Reload privilege tables now? [Y/n]:  Y

2.2. Tạo database name

# sudo mysql -u root -p
# GRANT ALL ON database_name.* TO 'database_user@localhost' IDENTIFIED BY 'database_user_password';

2.3. Bật chế độ remote access cho maria db

Chỉnh file 50-server.cnf trong mariadb.conf.d cho phép ip ngoài kết nối đến database, mặc định ip localhost: 127.0.0.1
 • Nếu mở cho tất cả ip được kết nối tới database thì thay bằng IP 0.0.0.0
 • Nếu chỉ cho phép một ip kết nối tới thì đặt IP server đó, ở đây server web của mình ip: 10.0.100.10
# sudo vi /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf
# this is read by the standalone daemon and embedded servers
# this is only for the mysqld standalone daemon
[mysqld]

#
# * Basic Settings
#
user      = mysql
pid-file    = /var/run/mysqld/mysqld.pid
socket     = /var/run/mysqld/mysqld.sock
port      = 3306
basedir     = /usr
datadir     = /var/lib/mysql
tmpdir     = /tmp
lc-messages-dir = /usr/share/mysql
skip-external-locking

# Instead of skip-networking the default is now to listen only on

# localhost which is more compatible and is not less secure.
bind-address      = 10.0.100.11

#
# * Fine Tuning
# sudo systemctl restart mariadb.service
# sudo apt install net-tools
# sudo netstat -anp | grep 3306
tcp       0      10.0.100.10:3306          0.0.0.0:*        LISTEN         1938/mysqld
Tiếp theo tạo user cho phép remote access
# GRANT ALL ON database_name.* TO 'database_user@10.0.100.10' IDENTIFIED BY 'database_user_password';
Kiểm tra kết nối database:
# mysql -u database_user -p database_user_password -h database_server
Cuối cùng, Server mở port cho phép ip server web kết nối vào database Xem mục 3 ufw.

3. Cài đặt firewall ufw trên Ubuntu 18.04 và Ubuntu 20.04

Cài đặt firewall ufw:
# sudo apt install ufw
Kiểm tra tình trạng ufw:
# sudo ufw status verbose
Bật ufw trên máy chủ ubuntu 20.04:
# sudo ufw enable
Kiểm tra danh sách port:
# sudo ufw app list
Available applications:
Apache
Apache Full
Apache Secure
OpenSSH
Kiểm tra services apache dùng những port nào:
# sudo ufw app info 'Apache Full'
Profile: Apache Full
Title: Web Server (HTTP,HTTPS)
Description: Apache v2 is the next generation of the omnipresent Apache web
server.

Ports:
80,443/tcp
Mở port SSH:
# sudo ufw allow ssh
hoặc
# sudo ufw allow 22/tcp
Mở port http, https:
# sudo ufw allow ssh
hoặc
# sudo ufw allow 80/tcp
# sudo ufw allow 443/tcp
Mở port cho phép ip truy cập vào service: cụ thể ở đây cho phép IP 10.0.0.10 vào MariaDB:
# sudo ufw allow from 10.0.100.10 to any port 3306

4. Kiểm tra

4.1. Kiểm tra kết nối Web

Mở browser lên và nhập địa chỉ ip server: https://yourip/

4.2. Kiểm tra kết nối remote access Maria DB

Trên server ip 10.0.100.11 kiểm tra như sau: # telnet 10.0.100.11 3306

5. Remove Maria DB và upgrade từ version mariadb 10.3 lên 10.4 hoặc cao hơn

Remove maria DB cũ ra:
# sudo apt-get purge mariadb-server
hoặc
# sudo apt-get remove mariadb-server
Tiến hành cài lại mariadb mới, làm theo các lệnh dưới đây
# sudo apt-get update
# sudo apt-get install software-properties-common
# sudo apt-key adv --recv-keys --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 0xF1656F24C74CD1D8
# sudo add-apt-repository 'deb [arch=amd64,arm64,ppc64el] http://sfo1.mirrors.digitalocean.com/mariadb/repo/10.4/ubuntu bionic main'
# sudo apt-get install mariadb-server galera-4 mariadb-client libmariadb3 mariadb-backup mariadb-common
# sudo systemctl start mysql
# sudo mysql_upgrade --verbose --verbose other-options --force

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *