Đầu tiên khách hàng đăng nhập theo đường link: https://domains.Cloud Viet.com.vn

huong dan quan trị ten mien

Cấu hình dịch vụ WEB

Sử dụng các bản ghi A và CNAME. Ví dụ:

 

1. Khai báo tên miền example.com trỏ về IP 192.168.1.1. Sử dụng bản ghi A: a_record

2. Khai báo tên miền con subdomain.examle.com trỏ về IP 192.168.1.2. Sử dụng bản ghi A:

a_record1

3. Khai báo tên miền con www.example.com là alias của tên miền example.com. Sử dụng bản ghi CNAME:

cname_record

Lưu ý: Khi tên miền được khởi tạo, có 3 bản ghi NS mặc định được tạo, đây là các bản ghi định danh máy chủ DNS của Cloud Viet sẽ quản lý tên miền này. Quý khách lưu ý không xóa hoặc chỉnh sửa nội dung 3 bản ghi này:

default_ns

Cấu hình sử dụng dịch vụ EMAIL Sử dụng các bản ghi MX (có thể có thêm các bản ghi A nếu cần). Ví dụ: 1. Khai báo tên miền example.com có MX là mx.example.com: a_record2 2. Khai báo tên miền con mx.examle.com trỏ về IP của email gateway. Giả sử 192.168.1.3 mx_record

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *