Đôi lúc bạn sẽ gặp tình huống dịch vụ MySQL thường xuyên bị treo, mà nguyên nhân chính là do tài nguyên máy chủ hay VPS cloud server của bạn không đủ đáp ứng được lượng traffic hoặc người dùng truy cập đến máy chủ (nhất là trường hợp bạn sử dụng MySQL cùng chung với Web server trên một máy chủ) , nhưng việc nâng cấp chưa thực sự là cần thiết. Bạn hãy thực hiện theo các bước hướng dẫn dưới đây:

Bước 1: Tạo file script

Chạy lần lượt các lệnh sau:
#cd /root
#mkdir auto
#cd auto
#nano -w auto-mysql.sh
(Nếu máy chủ bạn chưa có công cụ Nano bạn vui lòng chạy lệnh cài đặt #yum install nano -y)

Bước 2: Dán đoạn code sau vào file auto-mysql.sh

Nếu bạn đang sử dụng MySQL:
if [ ! "$(systemctl status mysql.service | awk 'NR==3 {print $2}')" == "active" ]; then 
/bin/systemctl start mysql.service 
exit 
fi
Nếu bạn đang sử dụng MariaDB:
if [ ! "$(/bin/systemctl status mariadb.service | awk 'NR==3 {print $2}')" == "active" ]; then 
systemctl start mariadb.service 
exit 
fi

Bước 3: Chạy lệnh phân quyền cho file auto-mysql.sh

#chmod +x /root/auto/auto-mysql.sh

Bước 4: Đặt thời gian hệ thống tự check trạng thái MySQL và tự động start nếu MySQL không hoạt động

Ví dụ: Bạn muốn 5 phút hệ thống kiểm tra 1 lần
#(crontab -u root -l ; echo "*/5 * * * * /root/auto/auto-mysql.sh") | crontab -u root -
Lưu ý: Với lệnh Cronjob bạn không nên đặt thời gian quá ngắn (dưới 5 phút) điều này sẽ dẫn đến quá tải tài nguyên và lỗi hệ thống. Chúc bạn thành công ! Nguồn MB

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *