Memcache là gì

Memcached là một hệ thống cache hoạt động bằng cách lưu tạm thông tin những dữ liệu bạn hay sử dụng vào bộ nhớ RAM. Do tốc độ đọc ghi của bộ nhớ bao giờ cũng cao hơn so với lưu trữ file nên việc sử dụng memcached giúp cho hệ thống của bạn tăng tốc lên một cách đáng kể. Mô hình hoạt động của Memcached: Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt Memcached trên CentOS 7/6/5.

1. Cài đặt Memcached

Cài đặt Memcached package
## CentOS 7 and 6
yum install memcached

## CentOS 5
yum --enablerepo=remi install memcached
Bạn cần lưu ý là có 2 memcache package tồn tại là memcache và memcached (có thêm chữ d ở cuối) cũng như có 2 phiên bản PHP Extention Module tương ứng là php-pecl-memcache và php-pecl-memcached. Chúng ta sẽ sử dụng phiên bản thứ 2 (có chữ d) vì nó ổn định và hỗ trợ nhiều chức năng hơn.

2. Cấu hình Memcached

Thông số quan trọng nhất bạn cần lưu ý đó là CACHESIZE, đơn vị tính là MB. Ví dụ như bên dưới mình sử dụng 128MB để cache (mặc định 64MB). OPTIONS cấu hình bảo mật chỉ cho local connect được tới port 11211 mà thôi.
vi /etc/sysconfig/memcached

PORT="11211"
USER="memcached"
MAXCONN="10240"
CACHESIZE="128"
OPTIONS="-l 127.0.0.1"
Khởi động Memcached
chkconfig memcached on
service memcached start

3. Cài đặt php-memcache

Bước 1 : Kiểm tra dịch vụ memcached đã có trên server chưa
# service memcached status
Bước 2 : Kiểm tra xem php-memcached đã được tích hợp chưa
php -m | grep memcache
* : Nếu chưa có gì  thì ta thực hiện cài đặt php-memcache

Bước 3 : Cài đặt php-memcache

# Cài đặt các gói hỗ trợ cho việc cài đặt
# yum install php-devel php-pear -y
# Cài đặt php-memcache
yum install libmemcached-devel
pecl install memcache

Bước 4 : enable memcache

– Kiểm tra đường dẫn của file php.ini bằng lệnh :
php -i | grep php.ini
đưa module memcache vào php. Các bạn nhìn thấy dòng Loaded Configuration File => /usr/local/lib/php.ini Thì gõ câu lệnh như sau # echo “extension=memcache.so” >> /usr/local/lib/php.ini Bước 4: Kiểm tra xem module php-memcache đã hoạt động hay chưa ?
php -m | grep memcache
# Nếu như hình thì bạn đã cài đặt thành công module memcache. Chúc các bạn thành công !

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *