Cài đặt Docker trên Ubuntu 20.04

Docker là gì? Docker là một dự án mở nguồn tự động giúp khai triển linux ứng dụng và cửa sổ vào trong ảo hóa container. Docker  là nền tảng nền tảng để cung cấp cách xây dựng, phát triển và chạy ứng dụng dễ dàng hơn bằng cách sử dụng các container (trên nền […]