Cài đặt Node.js và npm trên Ubuntu 20.04

Node.js là gì ?  Node.js được xây dựng dựa trên JavaScript runtime. Nên tảng runtime bao gồm mọi thứ bạn cần để hoàn thành một chương trình viết bằng JavaScript. NodeJS là một nền tảng được xây dựng trên “V8 Javascript engine” được viết bằng c++ và Javascript. Node.js ra đời khi các developer đời […]